KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, którego reprezentuje Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 85- 090 Bydgoszcz, tel: 52 339 21 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Markiem Powała poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenach WIW oraz zabezpieczenia mienia w oparciu o art. 6 ust 1 lit.c i e) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są:
  1. budynki (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia i miejsca istotne z uwagi na bezpieczeństwo WIW);
  2. obszar wokół budynków (place manewrowe i drogi dojazdowe, parkingi, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości);
 5. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych — do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz;
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania - w granicach określonych w przepisach prawa;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 9. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;