Chemiczne badania środków żywienia zwierząt Cena brutto PKWiU VAT %
Oznaczanie podstawowych składników pokarmowych
sucha masa/wilgotność przy użyciu wagosuszarki 35 71.20 23
popiół surowy 45 71.20 23
popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym 90 71.20 23
białko ogólne metodą Kjeldahla 75 71.20 23
tłuszcz po hydrolizie kwasem solnym metodą ekstrakcyjną 120 71.20 23
tłuszcz w nasionach roślin oleistych metodą ekstrakcyjną 120 71.20 23
włókno surowe 80 71.20 23
Oznaczanie składników i zanieczyszczeń mineralnych
fosfor całkowity 100 71.20 23
sól kuchenna (NaCl) 65 71.20 23
makroelementy: Na, K, Ca, Mg - za każdy pierwiastek 80 71.20 23
mikroelementy: Cu, Fe, Zn, Mn - za każdy pierwiastek 80 71.20 23
selen 160 71.20 23
kadm, ołów - za każdy pierwiastek 100 71.20 23
kobalt, molibden - za każdy pierwiastek 120 71.20 23
rtęć 80 71.20 23
arsen 130 71.20 23
fluor 180 71.20 23
azotyny w przeliczeniu na NaNO2 160 71.20 23
Oznaczanie zawartości mykotoksyn
mykotoksyny: aflatoksyna B1, ochratoksyna, zearalenon, deoksynivalenol oznaczanie zawartości metodą HPLC (za każdą mykotoksynę) 260 71.20 23
mykotoksyny: aflatoksyna B1, deoksynivalenol, fumonizyny B1 i B2, ochratoksyna A, toksyny T2 i HT-2, zearalenon - oznaczanie zawartości metodą LC-MS/MS 700 71.20 23
Oznaczanie zawartości kokcydiostatyków
kokcydiostatyki jonoforowe: monenzyna, salinomycyna, narazyna, lazalocyd - oznaczanie zawartości metodą HPLC 250 71.20 23
kokcydiostatyki: monenzyna, salinomycyna, narazyna, lazalocyd, nikarbazyna, amprolium, klopidol, etopabat, halofuginon, robenidyna, diklazuril, dekokwinat, semduramycyna, maduramycyna - oznaczanie zanieczyszczeń w mieszankach niedocelowych metodą LC-MS/MS 650 71.20 23
nikarbazyna metodą HPLC 250 71.20 23
Oznaczanie zawartości witamin
witamina A 250 71.20 23
witamina E 250 71.20 23
witamina A i E 300 71.20 23
Oznaczanie zawartości przeciwutleniaczy (nowy podział)
ethoksyquin (EQ) 200 71.20 23
Pozostałe oznaczenia
liczba kwasowa w tłuszczu 80 71.20 23
liczba nadtlenkowa w tłuszczu 80 71.20 23
homogeniczność mieszanek paszowych - obliczanie na podstawie wyników oznaczenia wybranego składnika (do ceny dolicza się sześciokrotną wartość oznaczenia wybranego składnika) 40 71.20 23
pomiar pH 30 71.20 23
przeliczenie wyniku na suchą masę próbki (do ceny należy doliczyć cenę za oznaczenie suchej masy próbki) za każdy przeliczany parametr 20 71.20 23
inne obliczenia/przeliczenia, po uzgodnieniu z kierownikiem pracowni 40 71.20 23